قرآن و کتاب مقدس (مقایسه ی ساختار و محتوا)
62 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب تلاش دارد تا محتوا و ساختار متون مقدس را با هم مقایسه کند. در بخش اول ساختار قرآن و کتاب مقدس در موضوعات اندامشناسی، حجیت و اصالت و نیز خطاناپذیری مقایسه شده است و در بخض محتوا نیز ادبیات اعتقادی، تاریخی تشریعی و اخلاقی قرآن با متون مقدس ادیان دیگر مقایسه شده است