تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
جامعه شناسی فرهنگ 
دانشگاه علامه طباطبایی 
 
سطح 4